MAKALE ÇAĞRISI INTERNATIONAL CRIMES AND HISTORY / ULUSLARARASI SUÇLAR VE TARİH
Paylaş :
PDF İndir :

14.06.2016


MAKALE ÇAĞRISI

INTERNATIONAL CRIMES AND HISTORY / ULUSLARARASI SUÇLAR VE TARİH

Dosya: Balkanlar’da Nüfus Hareketleri ve Sınır, Devlet ve Kimlik Oluşumları

International Crimes and History / Uluslararası Suçlar Ve Tarih

International Crimes and History / Uluslararası Suçlar ve Tarih (UST) tarihte farklı insan toplulukları, etnik gruplar, dinsel gruplar ve uluslar arasında yaşanmış olan anlaşmazlıkları, çatışmaları ve işlenen suçları konu alan, yılda bir kez yayınlanan, iki dilli (Türkçe ve İngilizce) hakemli bir dergidir. UST, dokuz yıllık yayın hayatı boyunca Balkanlar, Kafkasya, Avrasya ve Orta Doğu bölgelerinde yaşanmış olan çatışma ve suçlar hakkında yapılan akademik araştırmaların paylaşılması için bir platform olmuştur. UST, TÜBİTAK-ULAKBİM ve EBSCO Host tarafından indekslenmektedir.

UST hakkında detaylı bilgiye http://avim.org.tr/tr/Dergiler/Uluslararasi-Suclar-ve-Tarih-International-Crimes-and-History adresinden ulaşılabilir.

 

UST’nin 17. sayısı: Balkanlar’daki Nüfus Hareketleri ve Sınır, Devlet ve Kimlik Oluşumları

Balkanlar, tarih boyunca farklı göç yollarının kesiştiği bir coğrafya olmuş, pek çok farklı kavim bu topraklara izini bırakmıştır. Yolu Balkanlar’dan geçen kavimler, buradaki halkları yerlerinden etmiş, içinde eritmiş veya bunların içinde erimiş ve bu süreçlerin bir neticesi olarak farklı etno-ulusal ve etno-dinsel kimlikler oluşmuştur. Bu kavimlerden bir kısmı Balkanlar’da kalmış ve buranın yerli halklarıyla çok boyutlu ilişkiler geliştirmiştir. Bu yoğun, yüzyıllar süren, devamlı, rastlantısal ve karşılıklı etkileşim sonucunda, Balkanlar dünyada etnik çeşitliliğin en fazla olduğu coğrafyalardan biri haline gelmiştir.  

Nüfus hareketleri ve topluluklar arası ilişkiler dış etkenlerden bağımsız bir şekilde gerçekleşmemektedir. Bunlar, sosyo-politik bağlamdan hem etkilenmekte hem de bu bağlamın oluşmasına neden olmaktadır. 15. ve 19. yüzyıllar arasında, bahse konu nüfus hareketleri ve toplumlar arasında ilişkiler imparatorluklar bağlamında, özellikle de Osmanlı İmparatorluğu’nun yönetimi altında şekillenen bir ortamda yaşanmıştır. 19. yüzyılın başından itibaren, imparatorluklar dağılmaya ve yerlerini yeni ve özgün politik oluşumlar olan ulus-devletlere bırakmaya başlamıştır. Yaklaşık bir yüz yıl içerisinde, Balkanlar’ın sosyal, ekonomik ve politik yapısı çarpıcı bir biçimde değişmiştir. Bu süre zarfında, anlaşmazlıklar ve çatışmalar yarımadanın etno-demografik yapısını önemli ölçüde değiştirmiş ve çeşitli şekillerde yaşanan gönüllü veya zorunlu göçlere yol açmıştır. İkinci Dünya Savaşı esnasında ve sonrasındaki Soğuk Savaş döneminde de daha küçük çaplarda da nüfus hareketleri yaşanmıştır. Soğuk Savaş sonrasında meydana gelen amansız etnik çatışmalar, katliamlar, gönüllü veya zorunlu göçler de, Balkanlar’ın nüfus yapısının değişmesine neden olmuştur. Günümüzde Balkanlar, Orta Doğu'dan (özellikle Suriye'den) gelen büyük göç dalgasının geçiş güzergâhında yer almaktadır. Bunun bir sonucu olarak, Balkanlar trajik görüntülerin sahnelendiği bir coğrafya haline gelmiştir.

UST, 17. sayısını değişen sosyo-politik bağlamlarla ilişkili olarak, Balkanlar’da yaşanmış olan zorla sınır dışı etmeler, kaçışlar, anlaşmalar çerçevesinde yaşanan göçler, nüfus mübadeleleri ve gönüllü göçler gibi nüfus hareketlerine ayıracaktır.

UST’nin 17. sayısında ele alınması öngörülen tarihi dönem, dönemeç ve olayların nihai olmayan bir listesi aşağıdaki gibidir:

- Osmanlı İmparatorluğu'nun genişlemesi ve Balkanlar’daki “Osmanlı Barışı.”

- Çok uluslu imparatorlukların çöküşü ve ulus-devletlerin doğuşu esnasında Balkanlar’daki nüfus hareketleri. Bu dönemi irdeleyecek olan çalışmaların ele alabileceği dönem ve olayların bir kısmı aşağıdaki gibidir: 

 • 1821-1829 Yunan Bağımsızlık Savaşı
 • Müslümanların Yunanistan ve Sırbistan'dan 1830-1831 arasındaki sürgünü
 • 1830-1878 - Müslümanların anlaşmayla belirlenmiş sürgünü ve Sırp Prensliğinin yerleşim kanunları
 • 1874-1876 Hersek, Bosna ve Bulgaristan ayaklanmaları
 • 1876-1878 Bulgar bağımsızlık Hareketi
 • 1878 Avusturya-Macaristan'ın Bosna Hersek'i ilhakı
 • 1877-1878 Türk-Rus savaşı
 • 1878 Berlin Kongresi
 • 1912-1913 ve 1913 Balkan Savaşları

- Nüfus Mübadeleler

 • 1913 İstanbul Barış Antlaşması ve Osmanlı İmparatorluğu ve Bulgaristan arasında nüfus mübadelesi
 • 1919 Neuilly Barış Antlaşması ve Bulgaristan'la Yunanistan arasındaki nüfus mübadelesi
 • 1923 Lozan Barış Antlaşması ve Türkiye ve Yunanistan arasındaki nüfus mübadelesi

- 2. Dünya Savaşı dönemi sürgünleri

- Bulgaristan'daki Müslümanların 1950’ler ve 1980'lerin sonlarındaki göçleri

- Soğuk Savaş sonrası dönemdeki nüfus hareketleri, sürgünler ve etnik temizlikler:

 • Eski Yugoslavya'daki geçmişte yaşanan savaşlar
 • Balkanlar'dan Türkiye'ye göç ve Bulgaristan'ın AB'ye kabulüne bağlı olarak geri dönüşler

- 21. Yüzyılda yaşanan çatışmalar ve uluslararası göç:

 • Ortadoğu'da Arap Baharı, savaş ve terörizm ve Doğu-Batı yönünde bir geçiş noktası olarak Balkanlar

UST, yukarıda bahsedilen dönem ve olayları ele alacak yazarlara, aşağıdaki belirtilen (bunlar dışında kalan soruları dışlamamak kaydıyla) sorulara odaklanmalarını önermektedir:

- Nüfus hareketlerini etkileyen bir faktör olarak devletlerin ve diğer aktörlerin siyaset ve ideolojileri

- Nüfus hareketlerinin sosyal, ekonomik, kültürel ve politik sebep ve sonuçları

- Toplumların, devletlerin ve uluslararası kamuoyunun nüfus hareketlerine karşı tepkileri

- Göçmenlerin, göç ettikleri ülkenin devleti ve toplumuyla olan ilişkileri. Göçmenlerin, yeni ülkelerindeki günlük hayatları

- Yeni ülkelerdeki diasporik kimliklerin oluşumu

- Nüfus hareketlerinin edebiyat ve sanattaki yansımaları

- Göç edilen ülkelerde göçmenlerin yerleştirilmeleriyle ilgili modeller, kanunlar, stratejiler ve politikalar

-  Göçmenlerin terk ettikleri yerlerle olan ilişkileri

- Göçmenlerin terk ettikleri yerlerde bıraktıkları kültürel miras

- Nüfus hareketleri hakkında ulusal tarih yazımı

- Yahudiler (1948 öncesi), Romanlar ve diğer devletsiz topluluklar

- Uluslararası hukuk

UST, bunların yanında, Avrasya bölgesindeki nüfus hareketlerini inceleyen ve konu ile ilgili yakın zamanda yayınlanmış kitapların tahlillerini içeren çalışmaları da beklemektedir.

Makale ve kitap tahlilleri için son teslim tarihi: 15 Aralık 2016.

 

Makale Gönderme Kuralları

UST’de yayınlanmaları için gönderilen çalışmalar hakem değerlendirmesine tabi tutulur. Bu çalışmaların başka bir yere sunulmamış veya yayınlanmamış olması gerekmektedir. Gönderilen çalışmaların, UST’nin belirttiği standartlara uygun ve anlaşılır bir dil ve üslupla kaleme alınmış olmaları beklenmektedir. 

- Makaleler, e-posta yolu ile Dr. Turgut Kerem Tuncel’e iletilmelidir ([email protected]).

- Makaleler, Türkçe veya İngilizce dillerinde olmalıdır.

- Makaleler, Microsoft Word’de yazılmış olmalıdır.

- Makaleler, 12 punto büyüklüğünde Times New Roman karakterleri kullanılarak, 1,5 satır aralığıyla ve yeterli kenar boşlukları bırakılarak (1-1/2 inç) yazılmalıdır. Makalenin sayfaları, 1’den başlayarak numaralandırılmalıdır.

- Makalelerde, Chicago referans sistemi kullanılmalıdır.

 

- Gönderilen dosyalarda, yazar(lar)a dair aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır:

 • Ad ve soyad(lar)ı
 • Yazar(lar) hakkında kısa biyografik bilgi
 • Halihazırdaki akademik ünvan(lar)ı
 • Halihazırda mensubu bulundukları kurum(lar) veya üniversite ve bölüm(ler)
 • E-posta adres(ler)i
 • Açık posta adres(ler)i, cep telefon numara(lar)sı ve faks numara(lar)sı 
 • Yazar(lar)ın bir fotoğrafı (farklı bir ek olarak)

Makaleler:

- dipnotlar ve bibliyografyayı da kapsayacak şekilde 7000-9000 kelime arasında olmalıdır.

- Tüm makalelerin, 150-200 kelime arasında değişen özleri ve 4-6 adet alfabetik sıraya göre yazılmış ve indeksleme için uygun anahtar kelimeleri olmalıdır (ideal şartlarda, anahtar kelimeler makalelerin başlıklarında geçmemelidir).

- Başlık ve alt başlıklar arasında açıkça anlaşılacak bir hiyerarşi olmalıdır.

- 40 kelimeden uzun alıntılar, metin içinde sağ ve sol kenar boşlukları metinden daha geniş olacak şekilde ve 1 satır aralığıyla yazılmalıdır. 

Kitap Tahlilleri: UST’nin ilgi alanları dahilinde olan konularla ilgi yayınlanmış yeni eserler hakkında ve dipnotlar dahil 3000-4000 kelime uzunluğunda olmalıdır. Kitap tahlillerinin başlıkları olmalıdır. Tahlili yapılan eser hakkındaki aşağıdaki bilgiler belirtilmelidir

 • Eserin yazarın(ların)ın veya editorü(leri)nün/nin ad ve soyad(lar)ı
 • Eserin başlığı
 • Yayın yılı
 • Yayın yeri
 • Yayınevi
 • Sayfa sayısı
 • Eserin dili
 • ISBN numarası

UST Sorumlu Yazı İşleri Müdürü, gönderilen makale ve kitap tahlillerinin en kısa sürede hakemler tarafından değerlendirilmesini sağlayacaktır. E-posta yoluyla gönderilen makaleler Sorumlu Yazı İşleri Müdürü’ne ulaştığında yazar(lar) e-posta yolu ile bilgilendirilecek(ler)tir.