Kitaplar
Türk-Ermeni Uyuşmazlığı Üzerine Ömer Engin Lütem Konferansları 2020
Yazar : Alev KILIÇ
Yıl : 2020
Dil : Türkçe
ISBN : 978-605-69199-7-8
Fiyat : 40.00 TL
PDF İndir

Bir yılı aşkın bir süredir ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını pek çok değişimi ve dönüşümü beraberinde getirmiştir. COVID-19 yaşam biçimimizi etkilemiştir ve bu etkiler devam etmektedir. Salgının olumsuz etkilerini bertaraf etme konusunda Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) zamanlı davranabilmiş, salgının getirdiği değişim ve dönüşümlere hızla ayak uydurmuş, uzaktan-evden çalışmayla faaliyetini devam ettirebilmiştir. Merkezimiz, uzun süreden beri düzenli olarak devam eden, ulusal ve uluslararası resmi ve sivil kuruluşlar, bağımsız araştırma kurumları ve üniversitelerle iş birliği içerisinde gerçekleştirdiği etkinliklerini çevrim içi ortama taşıyabilmiş ve bu yeni yöntemle daha geniş çevrelerle buluşma olanağına sahip olmuştur.

AVİM kurucu ve Onursal Başkanı merhum Ömer Engin Lütem’in 2018 yılında vefatının ardından “Ömer Engin Lütem Konferansları” başlığıyla gerçekleştirilmeye devam edilen konferanslarımız, Türkiye-Ermenistan ilişkileri, 1915 Olaylarıyla ilgili Türk-Ermeni uyuşmazlığı ve bu bağlamdaki Ermeni iddialarını konu alan çalışmalara yer vermektedir. Merkezimiz, çalışmalarında bu konuları tarihsel, hukuksal ve sosyolojik açıdan ele alan akademisyen, araştırmacı-yazar ve diplomatları her yıl bu konferanslarda misafir etmektedir. Konferanslarımızda sunulan tebliğler yıl sonunda kitap olarak derlenmekte ve yayınlanmaktadır.

“Türk Ermeni Uyuşmazlığı Üzerine Ömer Engin Lütem Konferansları 2020” başlıklı bu kitapta, “Ömer Engin Lütem Konferansları” çerçevesinde 2020 yılında düzenlenen beş çevrim içi konferansta sunulan tebliğlerin düzenlenmiş metinleri makale olarak yer almaktadır.

Kitapta yer alan çalışmalardan ilk ikisi 2020 yılı Ekim ayında çevrim içi olarak düzenlenen konferanslarda sunulan tebliğlerin düzenlenmiş metinlerinden oluşmaktadır. Türk-Ermeni uyuşmazlığına iki temel sorudan yola çıkarak hazırlanan söz konusu çalışmalar aynı zamanda tarihimizde önemli yer tutan iki olayı konu edinmektedir.

Kitapta yer alan diğer çalışmalar, “Ömer Engin Lütem Konferansları” çerçevesinde 2020 yılı Kasım ve Aralık aylarında düzenlenen üç ayrı konferansta sunulan tebliğlerin makalelerinden oluşmaktadır. Bu makalelerden ilki, Osmanlı sınırları içinde yaşamış topluluklardan biri olan Ermenilerin kültürel, sosyal, eğitim ve ekonomi alanında Osmanlı döneminde gerçekleştirdiği faaliyetlere ilişkin bir inceleme sunmaktadır. Devamında yer alan çalışmanın konusu, Lozan Antlaşması’ndan sonra Türkiye’nin iç hukukundaki düzenlemelerle beraber Ermenilerin sivil ve dinî kurumlarının geçirdiği değişim ve kurumlarda yapılan düzenlemelere ilişkindir. Kitaptaki son makale, Jeremy Salt'ın 2019 yılında University of Utah Press tarafından yayınlanan “The Last Ottoman Wars: The Human Cost 1877-1923” başlıklı kitabının bir incelemesidir.  

Anastas Mikoyan: Confessions of an Armenian Bolshevik
Yazar : Gaffar Çakmaklı Mehdiyev
Yıl : 2020
Dil : Türkçe
ISBN : 978-605-69199-4-7
Fiyat : 30.00 TL
PDF İndir

Prof. Dr. Gaffar Çakmaklı Mehdiyev'in kaleme aldığı Anastas Mikoyan: Bolşevik Bir Ermeni’nin İtirafları adlı kitabın ilk baskısı Cedit Neşriyat tarafından 2019 yılında Türkçe olarak yayımlanmıştı. Kitabın gözden geçirilmiş İngilizce çevirisi, Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) tarafından hazırlanmış ve Haziran 2020’de yayınlanmıştır.

İngilizce adıyla Anastas Mikoyan: Confessions of an Armenian Bolshevik, hem Osmanlı Devleti’nin son dönemlerindeki Ermeni ihtilali sırasında hem de Sovyet dönemi Rusya’sında çok önemli mevkilerde görev yapmış önde gelen bir isim olan Anastas Mikoyan’ın hayatını konu edinmektedir. Bu dört bölümlü kitapta yazar Mehdiyev; Mikoyan’ın Ermenilerin bağımsızlık mücadelesi, Türk-Rus-Ermeni ilişkileri ve Sovyetler Birliği dönemi Ermeni siyaseti hakkındaki aykırı görüşlerini ortaya koymayı amaçlamıştır. Bunu yaparken Mehdiyev ağırlıklı olarak Rus ve Ermeni kaynaklarına atıf yapmıştır.

Mikoyan’ın Karadeniz’den Akdeniz’e kadar yedi Osmanlı vilayetini kapsayan “Büyük Ermenistan” kurma fikrinden tam bir hayal ürünü olarak bahsetmesi veya onun Zangezur ve Karabağ gibi bölgelerin Azerbaycan sınırları içinde olması gerektiğini düşünmesi, okurların bu kitapta Mikoyan’ın düşünme biçimini anlamaya başlayabilecekleri iki örnektir. Her şeyden öte kitabın başarısı, Mikoyan’ın Ermeni sorunuyla ilgili çok önemli değerlendirmelerini ve onun Ermeni tarih yazımını altüst edecek itirafları-ifşaatları açığa çıkararak Ermeni araştırmaları literatürüne katkıda bulunmasına imkân vermesidir.

Anastas Mikoyan: Confessions of an Armenian Bolshevik esas olarak, Sovyetler Birliği dönemindeki Türk-Rus-Ermeni ilişkilerini yakın zamana kadar neredeyse hiç üzerinde durulmayan eski bir Bolşevik siyasetçi açısından görme fırsatını yakalamayı hedefleyen okuyuculara yöneliktir. Gaffar Çakmaklı Mehdiyev’in kitabının Terazi Yayıncılık tarafından yayımlanan gözden geçirilmiş İngilizce baskısından tüm okuyucuların keyif almasını dileriz.

Sovyet Sonrası Ukrayna’da Devlet, Toplum ve Siyaset - Değişen Dinamikler, Dönüşen Kimlikler
Yazar : Ayşegül Aydıngün - İsmail Aydıngün (Editörler)
Yıl : 2020
Dil : Türkçe
ISBN : 978-605-69199-3-0
Fiyat : 40.00 TL

 

Günümüzde küresel jeopolitiğin önemli noktalarından biri haline gelen Karadeniz’de komşu olan Türkiye ve Ukrayna arasındaki ilişkilerin tarihi yüzyıllar öncesine gitmektedir. 16 Aralık 1991’de, Türkiye’nin Ukrayna’nın bağımsızlığını tanımasını takiben, 3 Şubat 1992’de, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulması günümüzdeki ilişkilerin başlangıç noktasıdır. Ayrıca, 25 Ocak 2011 tarihinde, Türkiye ve Ukrayna arasında Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey’in kurulması ve ikili ilişkilerin ‘stratejik ortaklık’ seviyesine taşınması iki ülke ilişkilerinin gelişimi acısından önemli bir aşama olmuştur. Türkiye ve Ukrayna arasındaki dostane iş birliğine dayalı ilişkilerin varlığı her iki ülke için olduğu kadar Geniş Karadeniz Bölgesindeki iş birliğinin geliştirilmesi ve güvenlik ve istikrarın sağlanması acısından da önem taşımaktadır.

 

Kuşkusuz Türkiye ve Ukrayna arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi; kamuoylarının, fikir önderlerinin, akademisyen, siyasetçi ve devlet adamlarının iki ülkenin tarih, kültür, ekonomi ve siyasetlerini daha yakından ve olgulara dayanan bir gerçekçilikle tanımaları, karşılıklı beklenti ve yaklaşımlarını buna göre belirlemeleriyle mümkün olabilecektir. Bu itibarla, Türk ve Ukraynalı araştırmacı ve akademisyenlerin bilimsel çalışmaları önemli bir gerekliliktir.

 

Prof. Dr. Ayşegül Aydıngün ve Prof. Dr. İsmail Aydıngün’ün proje yöneticiliğinde Bartın Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Taras Şevcenko Kıyiv Ulusal Üniversitesi ve AVİM’den akademisyen ve araştırmacıların Şubat 2019- Haziran 2019 tarihleri arasında ve Ekim 2019’da Ukrayna’da yürüttükleri kapsamlı saha araştırmalarında gerçekleştirilen gözlem ve derinlemesine mülakatlara ve kapsamlı literatür taramasına dayanan Sovyet Sonrası Ukrayna’da Devlet, Toplum ve Siyaset - Değişen Dinamikler, Dönüşen Kimlikler başlıklı bu kitap, Türkiye’de Ukrayna üzerine yapılmış önemli bir çalışma özelliğini taşımaktadır.

 

Ukrayna, Türkiye-Ukrayna ilişkileri ve Geniş Karadeniz Bölgesi konularında çalışan akademisyen ve araştırmacıların başvurabileceği, birinci elden veri sağlayan ve objektif değerlendirmeler sunan, Ukrayna hakkında Türkçe literatürdeki belki de en kapsamlı kaynak niteliğindeki bu kitabı tüm okurların ilgi ve beğenisine sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu kitabın, Türkiye ve Ukrayna arasındaki ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesine katkıda bulunacağını ümit ediyoruz.

Türk-Ermeni Uyuşmazlığı Üzerine Ömer Engin Lütem Konferansları 2019
Yazar : Alev KILIÇ
Yıl : 2020
Dil : Türkçe
ISBN : 978-605-69199-2-3
Fiyat : 40.00 TL
PDF İndir

AVİM, kurulduğu günden bu yana 1915 olaylarına ilişkin Türk-Ermeni uyuşmazlığı konusunda istikrarlı bir şekilde bilimsel çalışmalar yapan bir düşünce kuruluşudur. AVİM çatısı altında soykırım iddiaları ve ilintili söylemlere ilişkin bilimsel çalışmaların ön planda olduğu ve 2018 yılından beri düzenlenen etkinliklerden biri de “Ömer Engin Lütem Konferansları”dır.

2016 yılında “Ermeni Konferansları”nda konuşmacı olarak yer alan ve Türk-Ermeni uyuşmazlığını ele alan akademisyen, araştırmacı-yazar ve diplomatların bilimsel çalışmaları ilk kez “Ermeni Konferansları 2016” adıyla kitaplaştırılmıştır. 2017 yılında soykırım iddiaları ve ilintili söylemler hakkında gerçekleştirilen konferanslarda sunulan çalışmalar “Ermeni Konferansları 2017” başlıklı kitapta yer almıştır.

AVİM kurucusu ve Onursal Başkanı E. Büyükelçi Ömer Engin Lütem’in 6 Ocak 2018 tarihindeki vefatının ardından “Ermeni Konferansları” başlığıyla düzenlenen konferanslar serisi “Ömer Engin Lütem Konferansları” adıyla sürdürülmeye devam edilmiştir. 2018 yılı içerisinde düzenlenen on konferansa esas teşkil eden makaleler “Türk-Ermeni Uyuşmazlığı Üzerine Ömer Engin Lütem Konferansları 2018” başlığıyla kitap olarak yayınlanmıştır.

“Ömer Engin Lütem Konferansları” kapsamında 2019 yılı boyunca düzenlenen on konferansta sunulan tebliğlerin makaleleri, AVİM tarafından yayınlanan ve editörlüğünü AVİM Başkanı Alev Kılıç’ın yaptığı “Türk-Ermeni Uyuşmazlığı Üzerine Ömer Engin Lütem Konferansları 2019” başlıklı kitapta yer almaktadır.

2019 yılı Ömer Engin Lütem Konferansları’nın açılışı Onursal Başkanımız Sayın E. Büyükelçi Ömer Engin Lütem’in vefatının 1. yıldönümünde Sayın E. Büyükelçi Bilâl N. Şimşir’in konuşmacı olarak yer aldığı “Ermeni Sorunu ve Ömer Engin Lütem” başlıklı toplantı ile gerçekleştirilmiştir. Bilâl Şimşir’in toplantıya esas teşkil eden konuşmasının yazıya aktartılmasıyla oluşturulan metin, bu kitabın giriş metni niteliğindedir. 2019 yılı konferansları ise, “Aşırı Milliyetçi Ermenilerin Yabancı Güçlerle İşbirliği ve Terör Faaliyetleri”, “Türk-Ermeni Uyuşmazlığının Diaspora Boyutu” ve “Ermeni Kimliğinin ve Kültürünün Temsilleri” başlıklı üç bölüm altında toplanmıştır.

Kitabın “Aşırı Milliyetçi Ermenilerin Yabancı Güçlerle İşbirliği ve Terör Faaliyetleri” başlığı altında bulunan çalışmalar, 19’uncu ve 20’nci yüzyıllarda, milliyetçi Ermeni grupların, dönemin öne çıkan İngiliz ve Alman liderleriyle gerçekleştirdikleri işbirlikleri ve Ermeni terör örgütlerinin bu zaman aralığındaki terör faaliyetlerini konu edinmektedir.

Fransa’da yaşayan Türklerin ve Arjantin’deki Ermeni diasporasının “Ermeni Sorunu”ndaki rolünü analiz eden iki çalışma “Türk-Ermeni Uyuşmazlığının Diaspora Boyutu” başlıklı bölümde bir araya getirilmiştir.

“Ermeni Kimliğinin ve Kültürünün Temsilleri” başlığı altında toplanan çalışmalar bu kitabın son bölümünü teşkil etmektedir. Bu bölümde yer alan çalışmalar, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddiaları, Ermeni milliyetçiliği ve Türk imgesinin edebiyat, basın ve yeni medyadaki temsillerini Ermeni kimlik ve kültürü kapsamında ele almaktadır.

Türk-Ermeni Uyuşmazlığı Üzerine Ömer Engin Lütem Konferansları 2018
Yazar : Alev KILIÇ
Yıl : 2019
Dil : Türkçe
ISBN : 978-605-82518-9-2
Fiyat : 35.00 TL
PDF İndir

AVİM, 2016 yılında “Ermeni Konferansları” başlığı altında Türk-Ermeni ilişkileri ile ilgili konferanslar dizisi düzenlemeye başlamıştır. 2016 ve 2017 yıllarında “Ermeni Konferansları” kapsamında, “Ermeni sorunu”nu tarihsel ve hukuksal açıdan irdeleyen yirmi bir konferans düzenlenmiştir. Bu konferanslara esas teşkil eden makaleler kitap olarak 2017 ve 2018 yıllarında aynı başlıkla AVİM tarafından yayınlanmıştır.

“Ermeni Konferansları”nın fikir babası olan AVİM Kurucusu ve Onursal Başkanı E. Büyükelçi Ömer Engin Lütem’in 6 Ocak 2018 tarihindeki vefatından sonra AVİM bu konferansları “Ömer Engin Lütem Konferansları” başlığı altında düzenlemeye devam etmiştir.

AVİM tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlanan, editörlüğünü AVİM Başkanı Alev Kılıç’ın yaptığı “Türk-Ermeni Uyuşmazlığı Üzerine Ömer Engin Lütem Konferansları 2018” başlıklı kitapta “Ömer Engin Lütem Konferansları” çerçevesinde 2018 senesinde düzenlenen on konferansta sunulan tebliğlerin makaleleri yer almaktadır.  

Kitapta yer alan makaleler inceledikleri konular itibariyle üç başlık altında toplanmaktadır. “Türk-Ermeni İlişkilerinde Çözüm Arayışları” başlığı altında topladığımız çalışmalar genel itibariyle, ihtilaflı Türk-Ermeni ilişkileri bağlamında iki ülke ve toplum arasında sürdürülmesinde fayda olan ve geçtiğimiz yıllarda da çeşitli şekillerde deneyimlenmiş fakat ne ölçüde başarılı olduğu konusunda soru işaretleri bulunan “normalleşme” ve “ “barışma” süreçlerini konu edinmektedir.

Türk-Ermeni İlişkilerinde Mülkiyet Meselesi” başlığı altında yer alan çalışmalar, son yıllarda daha da çok gündeme gelmeye başlayan ve 1915 olaylarının niteliği ile ilgili tartışmaların merkezine yerleşmeye başlayan “Ermeni malları” ve mülkiyet sorunsalı ile ilgili araştırmalardır. 

Üçüncü olarak, çağdaş Ermeni ulusal kimliği ve bu kimliğin inşasında önem arz eden öğeleri mercek altına alan üç çalışma “Çağdaş Ermeni Kimliği” başlığı altında yer almaktadır.

Ermeni Sorunuyla İlgili İngiliz Belgeleri (1912-1923) - British Documents on Armenian Question (1912-1923)
Yazar : Tolga Başak
Yıl : 2018
Dil : İngilizce
ISBN : 978-605-82518-8-5
Fiyat : 30.00 TL

Doç. Dr. Tolga Başak tarafından hazırlanan “Ermeni Sorunuyla İlgili İngiliz Belgeleri (1912-1923) başlıklı kitap AVİM tarafından yayınlanmıştır. Tolga Başak’ın çalışması İngiltere Milli Arşivleri  (National Archives of the United Kingdom, Public Records Office), İngiliz Parlamento Arşivi Lordlar Kamarası Kayıtları (The Parliamentary Archives, House of Lords Records Office), Hindistan Bakanlığı Arşivi (Oriental and India Office Collection/ British Library) gibi arşivlerden ve bunlara ek olarak David Lloyd George ve Bonar Law gibi ünlü İngiliz devlet adamlarının şahsi evraklarından çok sayıda belgeyi bir araya getirerek tarih, siyaset bilimi ve Ermeni Meselesiyle ilgilenen diğer disiplinlerde çalışan bilim adamlarına çok önemli bir hizmet sunmaktadır. Bu belge koleksiyon 6 Aralık 1912 ile 16 Haziran 1923 arası dönemi kapsayan toplam 367 belgenin tam metinlerini ve bunların Türkçe özetlerini içermektedir. Belgelerin ve olayların yaşandığı dönemin daha iyi anlaşılabilmesi için yazar uzunca bir giriş yazısı sunmakta ve İngiltere’nin Ermeni politikasına dair dikkat çekici değerlendirmeler yapmaktadır.

Daha önce Ermeni Meselesiyle ilgili olan ve 1856-1895 dönemini kapsayan İngiliz Belgeleri 4 cilt halinde Bilal Şimşir tarafından yayınlanmıştı. Doç. Dr. Tolga Başak’ın bu çalışması ise birçok bakımdan Bilal Şimşir’in yayınladığı belgelerin devamı ve tamamlayıcısı olarak görülebilir. Tolga Başak’ın gün ışığına çıkardığı belgeler İngiltere’nin ve dönemin diğer büyük devletlerinin Ermeni Meselesinin ortaya çıkmasında ve içinden çıkılamayacak bir hal almasında oynadıkları rolü göstermektedir. Bunun yanı sıra savaş boyunca bu meselenin İngiltere tarafından nasıl bir propaganda aracı olarak kullanıldığını Arnold J. Toynbee gibi İngiliz Propaganda Bürosu çalışanlarının yazışmalarına yer vererek okuyuculara sunmaktadır.

Turkish-Russian Academics: A Historical Study on the Caucasus
Yazar : AVIM
Yıl : 2016
Dil : Türkçe
ISBN : 978-605-60619-6-7
Fiyat : 20.00 TL

Turkey and Russia, having proximity and a shared destiny with each other due to being historical neighbors, have had many ups and downs throughout history ranging from hostilities and war to friendship, support and cooperation. 

With globalization setting in and after the collapse of the Soviet Union, Turkish-Russian relations grew to become multi-faceted and multidimensional, providing a rich ground for scientific academic studies and research.

History no doubt is still a prominent field. Joint publications, symposiums and conferences on history carried out in the recent period have been concrete indicators of the developing cooperation between Turkey and Russia. Maintaining and developing this cooperation is of vital importance for the future.

As a result of contacts and meetings with the esteemed head and academicians of the Turkish Studies Programme of the Russian Academy of Sciences, Institute of Oriental Studies, the idea has emerged to compile a book on the work of some distinguished Turkish and Russian historians and academics, particularly on the history of the Caucasus region. In accordance with this understanding, the Center for Eurasian Studies (AVİM) is pleased to edit this historical academic study in a book.

We are grateful to all the participants for their valuable contributions, all outcome of meticulous academic work. 

We also trust this initiative will help to encourage Turkish and Russian historians and academics to pursue more extensive and comprehensive studies and inspire them to accelerate their work.

Gürcistan'daki Müslüman Topluluklar: Azınlık Hakları, Kimlik, Siyaset
Yazar : Ayşegül Aydıngün, Ali Asker, Aslan Yavuz Şir (Editörler)
Yıl : Haziran 2016
Dil : Türkçe
ISBN : 97605601974
Fiyat : 30.00 TL

Bu kitabın yazılmasını mümkün kılan, Gürcistan’daki Müslüman Topluluklar: Azınlık hakları, Kimlik, Siyaset başlıklı projedir.

Bu proje kapsamında Gürcistan’daki dört Müslüman topluluğun –Müslüman Acaralılar, Borçalı Türkleri, Ahıska Türkleri ve Kistler- geçmişte ve günümüzde maruz kaldıkları ayrımcılıklar ve bunların yol açtığı sorunlar azınlık hakları, kimlik ve siyaset açısından incelendi. Bu bağlamda, Gürcistan’ın üye olduğu uluslararası örgütlere olan yükümlülükleri, taraf olduğu uluslararası anlaşmalar, bunlar dolayısıyla ulusal düzeyde yapılan yasal düzenlemeler ve bu düzenlemelerin Müslüman azınlıklara ne şekilde yansıdığı da Eylül 2015- Mart 2016 tarihleri arasında Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan ve Türkiye’de gerçekleştirilen kapsamlı saha araştırmaları ile irdelendi. Saha araştırmalarında sadece incelenen toplulukların üyeleri veya önde gelenleriyle değil, Gürcistan devletinin ilgili resmî kurumlarının yetkilileriyle, siyasetçilerle, STK uzmanlarıyla ve akademisyenlerle de mülakatlar gerçekleştirildi. Bu yolla Müslüman azınlıkların durumu farklı görüş ve değerlendirmeler dikkate alınarak objektif bir şekilde analiz edildi. Yoğun bir emek ve özverinin ürünü olan bu kitabın konuyla ilgilenen tüm okuyuculara sunuyoruz.

Armenian Diaspora: Diaspora, State and the Imagination of the Republic of Armenia
Yazar : Turgut Kerem Tuncel
Yıl : Aralık 2014
Dil : Türkçe
ISBN : 9786056061950
Fiyat : 35.00 TL

Turgut Kerem Tuncel’in Haziran 2014’de Università degli Studi di Trento Sosyoloji ve Sosyal Araştırmalar Doktora Programı’nda savunduğu Mayr Hayastan Im Hairenik: Memory and the Politics of Construction of the Armenian Homeland
başlıklı doktora tezinin kısmi uyarlamalar yapılarak kitaplaştırılmış hali olan Armenian Diaspora: Diaspora, State and the Imagination of the Republic of Armenia (Ermeni Diasporası: Diaspora, Devlet ve Ermenistan Cumhuriyeti'nin Tahayyülü) başlıklı bu çalışma, Sovyetler Birliği’nin çöküşü sonrasında bağımsız bir devlet olarak ortaya çıkan Ermenistan Cumhuriyeti’nin, Ermenistan-diaspora hattında bir anavatan olarak kurulma sürecini, Ermenistan Cumhuriyeti Devleti’nin, ABD’deki belli başlı yeni-nesil diaspora örgütlerinin ve çoğunluğu Amerikan vatandaşı olan ve bu örgütlerin düzenledikleri programlar çerçevesinde Ermenistan’da gönüllü çalışma, staj ve ‘anavatan turizmi’ programlarına katılan genç Ermenilerin söylemlerinin analizi üzerinden incelemektedir.

İlk baskısı Aralık 2014 yılında yapılan kitabın ikinci baskısı Ağustos 2015’de yapılmıştır.

Ermeni Sorunu Temel Bilgi ve Belgeler (2. Baskı)
Yazar : Ömer Engin Lütem (Editör)
Yıl : Temmuz 2009
Dil : Türkçe
ISBN : 978-605-60619-1-2
Fiyat : 15.00 TL