Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History (UST / ICH), tarihte farklı insan toplulukları, etnik gruplar, dini gruplar ve uluslar arasında yaşanmış olan ve hâlihazırda yaşanan anlaşmazlıkları, çatışmaları, uyuşmazlık çözüm pratiklerini ve işlenen suçları konu alan, yılda bir kez yayınlanan, iki dilli (Türkçe ve İngilizce) hakemli bir dergidir. UST / ICH, on iki yıllık yayın hayatı boyunca, Balkanlar, Kafkasya, Avrasya ve Orta Doğu bölgelerinde yaşanmış olan anlaşmazlık, çatışma, uyuşmazlık çözümü ve suçlar hakkında yapılan akademik araştırmaların paylaşılması için bir platform olmuştur. UST / ICH, TÜBİTAK-ULAKBİM, EBSCO ve DergiPark Akademik tarafından indekslenmektedir.

Yayınlanması için UST / ICH’ye gönderilen çalışmaların, ulusal ve uluslararası etik kural ve standartlara uygun olması gerekmektedir. UST / ICH’ye yayınlanmaları için çalışmalarını gönderen yazarlar, bu kural ve standartlarla uyulmaması halinde doğacak tüm yasal ve diğer sorumlulukları üstlenmiş olacaklardır.


ULUSLARARASI SUÇLAR VE TARİH
Yıllık Uluslararası Hakemli Dergi / Annual International Peer-Reviewed Journal
ISSN: 1306-9136   eISSN: 2791-9005

EDİTÖR: E. Büyükelçi - Ambassador (R) Alev Kılıç

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ: Drs. Teoman Ertugrul Tulun, M.A.

İMTİYAZ SAHİBİ: AVRASYA BİR VAKFI (1993)

Bu yayın, Avrasya Bir Vakfı adına, Avrasya İncelemeleri Merkezi tarafından hazırlanmakta ve Terazi yayıncılık tarafından basılmaktadır. / This publication is edited by Center for Eurasian Studies on behalf of Avrasya Bir Vakfı, and published by Terazi publishing.

YAYIN KURULU
Prof. Dr. Ayşegül Aydıngün (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Sadi Çaycı(Başkent Üniversitesi)

Prof. Dr. Birgül Demirtaş (Türk-Alman Üniversitesi)

Dr. Bilal Şimşir (E. Büyükelçi, Tarihçi-Yazar)

Prof.Dr. Durmuş Tezcan (İstanbul Kültür Üniversitesi)

Prof. Dr. Ömer Turan(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Oğuz Demiralp (E. Büyükelçi, Yazar)

YAYIN SAHİBİ: Hazel Çağan Elbir

YAYIN İDARE MERKEZİ
Terazi Yayıncılık Bas. Dağ. Dan. Eğt. Org. Mat. Kırt. Ltd. Şti.
Abidin Daver Sokak No. 12/B Daire 4 06550 Çankaya/ANKARA
Tel: 0 (312) 438 50 23 - Faks: 0 (312) 438 50 26
E-posta: [email protected]

YAYIN TÜRÜ: Yerel Süreli Yayın
………………………………………………………………………………………………………..…
ABONE SORUMLUSU
Hülya ÖNALP
Terazi Yayıncılık Bas. Dağ. Dan. Eğt. Org. Mat. Kırt. Ltd. Şti.
Süleyman Nazif Sokak No. 12/B Daire 4 06550 Çankaya/ANKARA

SAYFA DÜZENİ
Ruhi ALAGÖZ

BASKI
Özyurt Matbaacılık
Büyük Sanayi 1. Cad. Süzgün Sok. No: 7 İskitler / ANKARA
Tel: +90 312 384 15 36 Faks: +90 312 384 15 37
 


Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History

Sayı : 21
Yıl : 2020
Fiyat : 36.00 TL

Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History

Sayı : 20
Yıl : 2019
Fiyat : 36.00 TL

Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History

Sayı : 19
Yıl : 2018
Fiyat : 17.00 TL

Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History

Sayı : 18
Yıl : 2017
Fiyat : 17.00 TL

Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History

Sayı : 17
Yıl : 2016
Fiyat : 17.00 TL

Özel Sayı : Balkanlar/The Balkans

Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History

Sayı : 16
Yıl : 2015
Fiyat : 17.00 TL

Özel Sayı : Çarlık Rusyası ve Sovyetler Birliği’nde Kırım Tatarları/Crimean Tatars under Tsarist Russia and Soviet Union

Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History -15

Sayı : 15
Yıl : 2014
Fiyat : 17.00 TL

Sayı : 14
Yıl : -
Fiyat : 0.00 TL

Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History

Sayı : 13
Yıl : 2012
Fiyat : 9.00 TL

Sayı : 11
Yıl : -
Fiyat : 9.00 TL

Sayı : 9
Yıl : -
Fiyat : 9.00 TL

Sayı : 7
Yıl : -
Fiyat : 5.00 TL

Sayı : 5
Yıl : -
Fiyat : 5.00 TL

Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History

Sayı : 3-4
Yıl : 2007
Fiyat : 5.00 TL

Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History

Sayı : 2
Yıl : 2006
Fiyat : 5.00 TL

Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History

Sayı : 1
Yıl : 2006
Fiyat : 7.50 TL

ARAŞTIRMA MAKALESİ kılavuzuna ulaşmak için lütfen tıklayın.


Çalışmanın ETİK KURUL İZNİ GEREKTİRMEDİĞİNE DAİR BEYAN FORMUNA ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Bağımsız Araştırmacılar için YAYIN ETİĞİ VE ETİK KURUL İZİN BELGESİ BEYAN FORMU için lütfen tıklayınız.

 

Uluslararası Suçlar ve Tarih (UST)/International Crimes(ICH) dergisine gönderilen bilimsel yazılarda, ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) tavsiyeleri ile COPE’un (Committee on Publication Ethics) Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartları dikkate alınacaktır.

 

Yazar Ve Yardımcı Yazarların Etik Görev ve Sorumlulukları

1. Etik kurul kararı gerektiren çalışmalar;

1.1.1. Tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki;

1.1.2. Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırma;

1.1.3. insan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılmalıdır.

1.2.1. İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar;

1.2.2. Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar;

1.2.3. Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar;

1.2.4. Ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.

1.3. İzinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) makalenin “Yöntem” bölümünde ve ayrıca ilk/son sayfasında yer verilmelidir.

1.4. Makale yükleme esnasında, makale dosyasına ilave olarak Etik Kurul Onay dosyası da sisteme yüklenmelidir.

1.5. Ayrıca, olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gereklidir.

2. Makalede yasal/özel izin alınmasının gerekip gerekmediği belirtilmiş olmalıdır. Eğer çalışma bir kurumda yapılan uygulamayı kapsıyor ise; ilgili kurumdan, hangi tarihte ve hangi karar veya sayı numarası ile izin alındığı açıkça belirtilmelidir.

3. Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve bunun makalede (kaynak gösterilerek) belirtilmesi gerekmektedir.

4. Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.

5. Çalışmanın destek kaynaklarından tümünün makalenin teşekkür kısmında belirtilmesi gerekir.

6. Dergiye gönderilen makalelerin yazarları, makalelerinin orijinal olduğundan ve makalede yapılan alıntılar için etik ilkelere uygun alıntılama yöntemleri kullanılmalıdır.

7. Tüm yazarlar, makalenin tüm bölümlerinden sorumludur.

8. Yazarlar, yazılarında her türlü çıkar çatışmasını ya da çakışmasını açıkça beyan etmelidir. Yazıların konusu ile ilgili olarak çıkar çatışması ya da çakışması bulunmadığı durumlarda da bu beyan mutlaka makalede yer almalıdır. En yaygın çıkar çatışması/çakışması türleri şunlandır: mali destek, eğitim veya diğer fon türleri, kişisel veya kurumsal ilişkiler ve üyeliklerdir.

9. Gönderilen makaleler başka herhangi bir dergiye gönderilmemiş olmalıdır. Bir dergide süreç tamamlandığında ve ilgili makale reddedildiğinde başka bir dergiye değerlendirme için gönderebilir. Aynı makaleyi aynı anda birden fazla dergiye göndermek etik olmayan yayıncılık davranışıdır. Yazarlar ayrıca makaleyi daha önce başka bir yerde yayınlanmamış olmalıdır.

10. Bir yazar yayınlanmış eserinde önemli bir hata veya yanlışlıkla karşılaştığında, dergi editörünü veya yayıncısına bu durumu derhal bildirmek ve makaleyi geri çekmek veya düzeltmek için editörle iş birliği yapmakla yükümlüdür.

11. Bir çalışmada kavram, tasarım, performans, veri toplama ve/veya analizlere büyük katkı sağlayan araştırmacılar; yazıların hazırlanmasında veya eleştirel revizyonunda yer alan araştırmacılar ve makalelerin son halini onaylayan ve gönderimini kabul eden araştırmacılar sorumlu yazar olarak çalışmaya dahil edilmelidir. Bunun dışında; başka katkı yapanlar (örneğin teknik destek, yazma ve düzenleme yardımcıları, genel katkılar vb.) yazarlar listesine dahil edilmemeli, ancak bu kişilerin yapmış oldukları katkılara teşekkür bölümünde yer verilmelidir.

12. Değerlendirme süreci başlamış bir makaleye yazar ekleme, yazar sırası değiştirme, yazar çıkarma gibi işlemlere ihtiyaç duyulduğu takdirde dergi yönetimine tüm yazarların onayı ile başvuruda yapılabilir. Dergi yönetimi başvuruyu inceleyip kararı sorumlu yazara bildirir.

 

Editörün Etik Görev ve Sorumlulukları

1. Editör makalenin özgün değerine, derginin amaçlarına ve etik kurallara dayanılarak makale hakkındaki kararını vermelidir.

2. Editör ancak özgün değeri yüksek, dergi amaçlarına ve etik kurallar dikkate alınarak hazırlanmış makaleleleri değerlendirme sürecine almalıdır.

3. Editör ve alan editörü önemli bir gerekçe olmadığı sürece olumlu yöndeki hakem görüşlerini dikkate almaları gerekir.

4. Yazarlardan gelen talep ve görüşlere geri bildirimler ile dönüş yapılması gerekmektedir.

5. Hakemler makale konusuna uygun olarak seçilmelidir.

6. Hakem ile yazarlar arasında çıkar çatışması ve çıkar ilişkisi olmamasına özen göstermelidir.

7. Makale değerlendirme sürecinde hakemlere rehberlik edilmeli ve talep edilen bilgi sağlanmalıdır.

8. Editör, kör hakemlik uygulaması ile yazar ve hakemin kimlik bilgilerini gizlemekle yükümlüdür.

9. Hakemlerin makaleyi zamanında, tarafsız ve bilimsel olarak değerlendirmesi için gereken uyarıların yapılması ve tedbirlerin alınması gerekmektedir.

10. Hakem sayısının artırması yönünde gayret göstermelidir.

11. Editör, makaleler hakkında danışma kurulunun görüş ve önerilerini dikkate alması gerekmektedir.

12. Editör makale hakkında alacağı kararlar dergi sahibi ve yayıncı kuruluştan bağımsız olmalıdır.

13. Editör; dergide yayına verilecek makalelerde dergi yayın ilkelerini, dergi amaçlarını ve uluslararası standartları gözetmekle sorumludur.

14. Editör makale yazarlarının rızası haricindeki kişisel bilgilerini üçüncü kişilere aktarmamakla sorumludur.

15. Editör makale içeriklerinde insan ve hayvanlar üzerinde yapılmış çalışmalar olması durumunda insan ve hayvan haklarını korumakla sorumludur. Editör etik kurul raporu alınması gereken çalışmalarda etik kurul onayı gönderilmemesi durumunda makaleyi reddetmekle sorumludur.

16. Editör dergiye gönderilen ve yayınlanan tüm makalelerin fikri mülkiyet haklarını korumakla sorumludur.

17. Editör hakem, yazar ve okuyuculardan gelen şikâyetlere açık ve aydınlatıcı cevap vermekle sorumludur.

18. Editör makalelerin tarafsız ve bağımsız olarak değerlendirme süreçlerinin tamamlanması için yazarlar, hakemler ve üçüncü kişiler arasında oluşabilecek çıkar ilişkisi ve çatışmalarına karşı önlem almakla sorumludur.

19. Editör yayınlanan çalışmalar hakkında okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcılardan gelen geri bildirimleri dikkate almak ve gereken cevapları ve işlemleri yapmakla yükümlüdür.

 

Hakemlerin Etik Sorumlulukları

• Hakemler makaleyi çıkar çatışması ve ilişkisi olması durumunda makaleyi değerlendirmemekle sorumudur.

• Hakemler makaleyi gizlilik ve tarafsızlık ilkelerine dikkat ederek değerlendirmekle sorumludur.

• Hakemler kendilerine gönderilen çalışmayı değerlendirme süreci tamamlanıncaya ve yayına verilinceye kadar herhangi bir amaç için kullanamaz.

• Hakemler makaleyi değerlendirirken yazarların cinsiyeti, milliyeti, dini inançları, siyasi görüşlerinin değerlendirmeye etki etmesine izin vermemekle sorumludur.

• Hakemler makaleyi değerlendirirken nazik ve yapıcı bir dil kullanmalıdır. Hakaret içeren, iftira ve düşmanlık belirten yorum ve ifadelerden kaçınmalıdır.

• Hakemler makaleyi zamanında ve etik kurallara dikkat ederek değerlendirmekle sorumludur.

 

TR Dizin 2021 Kriterleri

Etik kurallar başlığı altında aşağıdaki hususlara da uyulmaktadır.

• Sosyal bilimler dahil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.

• Bu başlık altında, hakem, yazar ve editör için ayrı başlıklar altında etik kurallarla ilgili bilgi verilmelidir.

• Makalelerde Araştırma ve Yayın Etiğine uyulduğuna dair ifadeye yer verilmelidir.

• Ulusal ve uluslararası standartlara atıf yaparak, dergide ve/veya web sayfasında etik ilkeler ayrı başlık altında belirtilmelidir. Örneğin; dergilere gönderilen bilimsel yazılarda, ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) tavsiyeleri ile COPE (Committee on Publication Ethics)’un Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartları dikkate alınmalıdır.

• Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir. Olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gereklidir.

• Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine riayet edilmesi gerekmektedir.

• Makale sonunda; Araştırmacıların Katkı Oranı beyanı, varsa Destek ve Teşekkür Beyanı, Çatışma Beyanı verilmesi.

 

Not: 2020 yılı öncesi araştırma verileri kullanılmış, yüksek lisans/doktora çalışmalarından üretilmiş (makalede belirtilmelidir), bir önceki yıl dergiye yayın başvurusunda bulunulmuş, kabul edilmiş ama henüz yayımlanmamış makaleler için geriye dönük etik kurul izni gerekmemektedir. Çalışmanızın bu durumu taşıdığını lütfen beyan formunda belirtiniz.


ABONE SORUMLUSU

Hülya ÖNALP
Terazi Yayıncılık Bas. Dağ. Dan. Eğt. Org. Mat. Kırt. Ltd. Şti.
Süleyman Nazif Sokak No. 12/B Daire 4 06550 Çankaya/ANKARA

Tel: +90 312 438 50 23

Faks: + 90 312 438 50 26

e-mail: [email protected]

 

Yıllık Abonelik Ücret

Yurtiçi: 17 TL

Yurtdışı: 10 USD

 

Abonelik için ödeme aşağıdaki banka/posta çeki hesap numaralarına yapılabilir:
Terazi Yayıncılık, Garanti Bankası-Çankaya/ANKARA Şubesi 181/6296007
Posta Çeki Hesabı: Ankara/Çankaya/Merkez 5859221
IBAN No: TR960006200018100006296007


Uluslararası Suçlar ve Tarih (UST)

Sorumlu Yazı İşleri Müdür

Drs. Teoman Ertuğrul Tulun

Tel: +90 312 4385023

Faks: +90 312 438 50 26

email: [email protected]

Son Sayı

Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History

Sayı : 22
Yıl : 2021
Fiyat : 60 TL

Özel Sayı : 15.Yıl/15th Year