Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History (UST), yılda bir kez yayınlanan hakemli akademik bir dergidir. Dili, İngilizce ve Türkçe’dir. Yayın  hayatına 2006 senesinde başlamıştır. UST’nin inceleme alanları Balkanlar, Kafkasya, Avrasya ve Orta Doğu’da toplumlar arasındaki, etnik gruplar arasındaki, dini gruplar arasındaki ve uluslar arasındaki anlaşmazlıklar, çatışmalar ve işlenen suçlardır. UST, TÜBİTAK-ULAKBİM ve EBSCO Host tarafından taranmaktadır.

Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History (ICH) is an annual peer-reviewed bilingual (Turkish and English) academic journal dedicated to the study of inter-communal, inter-ethnic, inter-religious and international conflicts and crimes. First published in 2006, the ICH has been a platform for the scholarly investigation of conflicts and crimes registered in the Balkans, the Caucasus, the Eurasia Region, and the Middle East. The ICH is indexed in the Scientific and Technological Research Council of Turkey-Turkish Academic Network and Information Center (TUBİTAK-ULAKBİM) and EBSCO Host.


ULUSLARARASI SUÇLAR VE TARİH / INTERNATIONAL CRIMES AND HISTORY
Yıllık Uluslararası Hakemli Dergi / Annual International Peer-Reviewed Journal
ISSN: 1306-9136

EDİTÖR / EDITOR: E. Büyükelçi - Ambassador (R) Ömer Engin LÜTEM

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ / MANAGING EDITOR: Dr. Turgut Kerem TUNCEL

İMTİYAZ SAHİBİ / LICENSEE: AVRASYA BİR VAKFI (1993)
Bu yayın, Avrasya Bir Vakfı adına, Avrasya İncelemeleri Merkezi tarafından hazırlanmaktadır / This publication is edited by Center for Eurasian Studies on behalf of Avrasya Bir Vakfı.

YAYIN KURULU / EDITORIAL BOARD
Prof. Dr. Dursun Ali AKBULUT (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Prof. Dr. Ayşegül Aydıngün (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Sadi ÇAYCI (Başkent Üniversitesi)

Doç Dr. Birgül DEMİRTAŞ (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi)

Dr. Ayten Kılıç (PhD-University of Wisconsin Madison)

Ömer Engin LÜTEM ((E. Büyükelçi, Avrasya İncelemeleri Merkezi Onursal Başkanı)

Bilal ŞİMŞİR (E. Büyükelçi, Tarihçi-Yazar)

Prof. Dr. Ömer TURAN (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

YAYIN SAHİBİ / PUBLISHER: Ali Kenan ERBULAN

YAYIN İDARE MERKEZİ / PUBLICATION OFFICE
Terazi Yayıncılık Bas. Dağ. Dan. Eğt. Org. Mat. Kırt. Ltd. Şti.
Abidin Daver Sokak No. 12/B Daire 4 06550 Çankaya/ANKARA
Tel: 0 (312) 438 50 23 - Faks: 0 (312) 438 50 26
E-posta: teraziyayincilik@gmail.com

YAYIN TÜRÜ / PUBLICATION TYPE: Yerel Süreli Yayın / Periodical
………………………………………………………………………………………………………..…
ABONE SORUMLUSU / SUBSCRIPTION OFFICE
Hülya ÖNALP
Terazi Yayıncılık Bas. Dağ. Dan. Eğt. Org. Mat. Kırt. Ltd. Şti.
Süleyman Nazif Sokak No. 12/B Daire 4 06550 Çankaya/ANKARA

SAYFA DÜZENİ / DESIGN
Ruhi ALAGÖZ

BASKI / PRINTING
Özyurt Matbaacılık
Büyük Sanayi 1. Cad. Süzgün Sok. No: 7 İskitler / ANKARA
Tel: +90 312 384 15 36 Faks: +90 312 384 15 37
 


Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History - 18

Sayı : 18
Yıl : 2017
Fiyat : 17.00 TL

Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History - DOSYA / FILE: Balkanlar The Balkans

Sayı : 17
Yıl : 2016
Fiyat : 17.00 TL

Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History - ÖZEL SAYI / SPECIAL ISSUE: Çarlık Rusyası ve Sovyetler Birliği’nde Kırım Tatarları Crimean Tatars under Tsarist Russia and Soviet Union

Sayı : 16
Yıl : 2015
Fiyat : 17.00 TL

Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History -15

Sayı : 15
Yıl : 2014
Fiyat : 17.00 TL

Sayı : 14
Yıl : -
Fiyat : 0.00 TL

Sayı : 13
Yıl : -
Fiyat : 9.00 TL

Sayı : 11
Yıl : -
Fiyat : 9.00 TL

Sayı : 9
Yıl : -
Fiyat : 9.00 TL

Sayı : 7
Yıl : -
Fiyat : 5.00 TL

Sayı : 5
Yıl : -
Fiyat : 5.00 TL

Sayı : 3
Yıl : -
Fiyat : 5.00 TL

Sayı : 2
Yıl : -
Fiyat : 5.00 TL

Sayı : 1
Yıl : -
Fiyat : 0.00 TL

Makale Gönderme Kuralları / Notes for Contributors (for English,  see below)

UST’de yayınlanmaları teklif edilen çalışmaların başka bir yayına teklif edilmemiş olması veya başka bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir. Teklif edilen çalışmaların, UST’nin belirttiği standartlara uygun ve anlaşılır bir dil ve üslupla kaleme alınmış olmaları beklenmektedir. UST'ye teklif edilen çalışmalar hakem değerlendirmesine tabi tuttulmaktadır. 

- Makaleler, e-posta yolu ile UST Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Dr. Turgut Kerem Tuncel’e iletilmelidir (tuncel@avim.org.tr).

- Makaleler, Türkçe veya İngilizce dillerinde olmalıdır.

- Makaleler, Microsoft Word Programında yazılmış olmalıdır.

- Makaleler, 12 punto büyüklüğünde Times New Roman karakterleri kullanılarak, 1.5 satır aralığıyla ve yeterli kenar boşlukları bırakılarak (1-1/2 inch) yazılmalıdır. Makalenin sayfaları, 1’den başlayarak numaralandırılmalıdır.

- Makalelerde, Chicago Referans Sistemi kullanılmalıdır.

- Gönderilen dosyalarda, yazar(lar)a dair aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır: 

- Ad ve soyad(lar)ı

- Yazar(lar) hakkında kısa biyografik bilgi

- Halihazırdaki akademik ünvan(lar)ı

- Halihazırda mensubu bulundukları kurum(lar) veya üniversite ve bölüm(ler)

- e-post adres(ler)i

- Açık posta adres(ler)i, cep telefon numara(lar)sı ve faks numara(lar)sı

          - Yazar(lar)ın bir(er) fotoğrafı (farklı bir ek olarak)

Makaleler:

- dipnotlar ve bibliyografyayı da kapsayacak şekilde 7000-9000 kelime arasında olmalıdır.

- Tüm makalelerin, 150-200 kelime arasında değişen  özleri ve 4-6 adet alfabetik sıraya göre yazılmış ve indeksleme için uygun anahtar kelimeleri olmalıdır (ideal şartlarda, anahtar kelimeler makalelerin başlıklarında geçmemelidir).

- Başlık ve alt başlıklar arasında açıkça anlaşılacak bir hiyerarşi olmalıdır.

- 40 kelimeden uzun alıntılar, metin içinde sağ ve sol kenar boşlukları metinden daha geniş olacak şekilde ve 1 satır aralığıyla yazılmalıdır.  

Kitap Tahlilleri: UST’nin ilgi alanları dahilinde olan konularla ilgi yayınlanmış yeni eserler hakkında ve dipnotlar dahil 3000-4000 kelime uzunluğunda olmalıdır. Tahlili yapılan eser hakkındaki aşağıdaki bilgiler belirtilmelidir.

Yazar(lar)ın veya editor(ler)ün ad ve soyad(lar)ı

Eserin başlığı

Yayın yılı

Yayın yeri

Yayınevi

Sayfa sayısı

Eserin dili

ISBN numarası

UST Sorumlu Yazı İşleri Müdürü, gönderilen makale ve kitap tahlillerinin en kısa sürede hakemler tarafından değerlendirilmesini sağlayacaktır. E-posta yoluyla gönderilen makaleler Sorumlu Yazı İşleri Müdürü’ne ulaştığında yazar(lar) e-posta yolu ile bilgilendirilecek(ler)tir. 

 

Notes for Contributors

The ICH accepts academic research that has not been previously submitted to another journal for publication. Submissions must be written in accordance with the standards put forward by the journal, and with a clear and concise language.Manuscripts submitted for publication are subject to peer review.

- Manuscripts should be submitted via email to the Managing Editor of the ICH Dr. Turgut Kerem Tuncel (tuncel@avim.org.tr).

- Manuscripts should be in English or in Turkish.

- Manuscripts should be word processed using Microsoft Word.

- Manuscripts should be 12 point font, Times New Roman, and 1,5 spaced throughout allowing good (1-1/2 inch) margins. Pages should be numbered sequentially.

- International Crimes and History adheres to the Chicago reference style. 

- All manuscript submissions should include

- Full name(s) of the author(s)

- Short biographical note(s) about the author(s)

- Professional position(s) of the author(s)

- Current department and institutional affiliation(s) of the author(s)

- Email(s) of the author(s)

- Full address(es)/phone(s)/fax details of the author(s)

          - One photo of the author (as another attachment to the email)

- The Editors welcome the submission of manuscripts as Main Articles and Book Reviews.

- Main Articles

- should be 7,000–9,000 words including footnotes and bibliography.

-  should include an abstract between 150–200 words and 4–6 keywords (in alphabetical order, suitable for indexing. Ideally, these words should not have appeared in the title).

- There should be a clear hierarchy of headings and subheadings.

- Quotations more than 40 words should be indented from both the left and right margins and single-spaced. 

 

- Book Reviews should be 3,000–4,000 words including footnotes on recently published books on related subjects. The details of the book under review should be listed with the following details:

- Author(s) or Editor(s) first and last name(s) of the book under review.

- Title of book

- Year of publication

- Place of publication

- Publisher

- Number of pages

- Language of the book

- ISBN

- The editorial office will make every effort to deal with manuscript submissions as quickly as possible. All papers will be acknowledged on receipt by email.

 


ABONE SORUMLUSU / SUBSCRIPTION OFFICE

Hülya ÖNALP
Terazi Yayıncılık Bas. Dağ. Dan. Eğt. Org. Mat. Kırt. Ltd. Şti.
Süleyman Nazif Sokak No. 12/B Daire 4 06550 Çankaya/ANKARA

Tel: +90 312 438 50 23

Faks: + 90 312 438 50 26

e-mail: honalp@avim.org.tr

 

Yıllık Abonelik Ücret / Annual Sunbscription Fee

Yurtiçi / Turkey: 17 TL

Yurtdışı / International: 10 USD

 

Abonelik için ödeme aşağıdaki banka/posta çeki hesap numaralarına yapılabilir / Subscription fees should be sent to the below bank  account:
Terazi Yayıncılık, Garanti Bankası-Çankaya/ANKARA Şubesi 181/6296007
Posta Çeki Hesabı: Ankara/Çankaya/Merkez 5859221
IBAN No: TR960006200018100006296007


Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History

Sorumlu Yazı İşleri Müdür / Managing Editor

Dr. Turgut Kerem Tuncel

Tel: +90 312 4385023

Faks: +90 312 438 50 26

email: tuncel@avim.org.tr

Son Sayı

Uluslararası Suçlar ve Tarih / International Crimes and History - 19

Sayı : 19
Yıl : 2018
Fiyat : 17 TL