İKÜ CEHAMER VE AVİM İŞBİRLİĞİ İLE 2-3 KASIM 2021 TARİHLERİNDE “TARİHİN TARTIŞMALI DÖNEMLERİNİN SİYASALLAŞTIRILMASINA YÖNELİK GAYRETLERİN ULUSLARARASI HUKUK BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ” BAŞLIKLI HUKUK ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ
Paylaş :
PDF İndir :

04.11.2021


İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Ceza Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi (CEHAMER) ile Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) işbirliği ile 2-3 Kasım 2021 tarihlerinde “Tarihin Tartışmalı Dönemlerinin Siyasallaştırılmasına Yönelik Gayretlerin Uluslararası Hukuk Bakımından Değerlendirilmesi” konusunda İKÜ Şirinevler Yerleşkesinde gerçekleştirilen hukuk çalıştayı hakkında basın açıklaması

Uluslararası hukuk alanında seçkin akademisyenler ile uzman ve araştırmacıların katılımıyla gerçekleştirilen Hukuk Çalıştayında, 1915 olayları gibi tarihin tartışmalı dönemleri hakkında belirli ülkelerde kabul edilen yasal düzenlemeler, parlamento kararları ve yürütme açıklamaları gibi siyasi tasarruflar, uluslararası hukuk kuralları ışığında değerlendirilmiş; bu tür tasarrufların uluslararası hukuk ilke ve kurallarıyla bağdaşmazlığı bilimsel açıdan ele alınmıştır. 

Bu alanda güncel gelişmelerin de görüşüldüğü Çalıştayda, üçüncü ülkelerin hukuka aykırı sözkonusu tasarrufları, ilgili uluslararası sözleşme ve mahkeme kararları çerçevesinde uyuşmazlık konusu oluşturmaları ve buna ilişkin alınabilecek tedbirler bakımından incelenmiştir. 

Hukuk Çalıştayında ayrıca, Birleşmiş Milletler Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi ile bu çerçevedeki uluslararası mahkeme kararlarının öneminin altı çizilmiş; tarihin tartışmalı dönemlerine ilişkin ifade özgürlüğünü kısıtlamaya yönelik yasal düzenlemelerin geçersizliği bağlamında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Kararları gibi içtihat değerlendirmesi yapılmıştır.

Hukuk Çalıştayının ikinci gününde de “soykırımın inkarı” suçunun teorik temelleri üzerinde durulmuş ve konunun ifade özgürlüğüne ilişkin boyutu mevcut uluslararası mahkeme içtihatları kapsamında değerlendirilmiştir.

Kaynaklar:

Analiz
Yorum
Blog
Rapor
Bülten