Review Of Armenian Studies - Sayı / Issue: 42

Review Of Armenian Studies

Sayı : 42
Yıl : 2020
Fiyat : 36.00 TL

PDF İndir
Editörün Notu

Her zaman olduğu gibi dergimizin 42’nci sayısına da “Facts and Comments” (“Olaylar ve Yorumlar”) başlıklı makale ile başlıyoruz. Bu makale Ağustos-Aralık 2020 dönemi içerisindeki Türkiye-Ermenistan ilişkilerini ve Ermenistan’la ilgili iç ve dış gelişmeleri ele almaktadır. Ele alınan dönem Ermenistan bakımından felaket olarak nitelendirilebilecek gelişmelere sahne olmuştur. COVID-19 pandemisinde kötü bir sınav verilmiş, ekonomide ciddi bir gerileme olmuş ve Başbakan Nikol Paşinyan Hükümeti halka vaatlerini yerine getirmede ve reformları gerçekleştirmede hayal kırıklığı yaratacak şekilde başarısız olmuştur. Hükümet, başarısızlıklarını örtebilmek için aşırı milliyetçilik kartına başvurmuş ve Azerbaycan’la (Ermenistan için hezimetle sonuçlanan) savaşa neden olan saldırgan bir tutum benimsemiştir. Azerbaycan’ı kararlı ve güçlü bir şekilde destekleyen Türkiye, Ermenistan tarafından resmen düşman ilan edilmiş, iki taraf arasındaki ilişkiler bugüne kadarki en düşük noktaya ulaşmıştır

Tuğba Baytimur, Caner Çakı ve Ferit Arda Arıca, “The Propaganda In Armenia Of The Five-Year Development Plans Implemented In The Soviet Union” (“Sovyetler Birliği’nde Uygulanan Beş Yıllık Kalkınma Planlarının Ermenistan’daki Propagandası”) başlıklı makalelerinde; Sovyetler Birliği’nin Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti halkını, Sovyetler Birliği’nin beş yıllık kalkınma planlarının Ermenistan ve halkı ve aynı zamanda Sovyetler Birliği’nin geneli için faydalı olacağına dair ikna etmek için hazırladığı çeşitli propaganda posterlerini incelemektedir. Karl Bühler’in Organon Modelini kullanan yazarlar, propaganda posterlerinin “ifade”, “temsil” ve “hitap” işlevlerini yorumlamakta, bu yolla da Sovyet yetkililerin kitlelere vermek istedikleri mesajları ortaya çıkarmaktadır. Yazarlar, propaganda posterlerinin Komünist ideolojiyi veya lider kültlerini yüceltmeyi amaçlamadığını, bunun yerine çalışmanın ve emeğin önemine vurgu yaptığını savunmaktadır.

Tutku Dilaver, “Implementation Of The EU’s Normative Power In Armenia: Transformation Or Toleration?” (“AB’nin Ermenistan’daki Normatif Güç Uygulamaları: Dönüşüm Mü, Müsamaha Mı?”) başlıklı makalesinde Avrupa Birliği’nin bir “normatif güç” olarak Ermenistan’daki etkinliğini değerlendirmektedir. Bunu yapabilmek için yazar ilk önce normatif güçle ilgili literatüre ve AB’nun bu güç türüne yönelik genel duruşunu araştırmaktadır. Yazar aynı zamanda AB ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin tarihini ve çerçevesini detaylı bir şekilde açıklamakta, AB’nin Ermenistan’da ne elde etmeye çalıştığına ve Ermenistan’ın AB’ye nasıl yaklaştığına vurgu yapmaktadır. Dilaver’ın çalışması AB’nin normatif gücünü Ermenistan’da etkin bir şekilde kullanamadığını ortaya koymaktadır. Bu durum; hem AB’nin Ermenistan’a reformların uygulanması konusunda tutarsız ve gevşek yaklaşmasından, hem de Ermenistan’ın Rusya’nın ülkedeki baltalayıcı etkisi yüzünden reform yapmak konusunda isteksiz olmasından kaynaklanmaktadır. Bu durum, AB’nin Ermenistan’da sadece kısıtlı bir normatif güç olduğunu göstermektedir.

Samira Habibbayli, “Attempts By Armenia And Related Actors To Disrupt Azerbaijan-Georgia Relations” (“Ermenistan Ve Bağlantılı Aktörlerin Azerbaycan-Gürcistan İlişkilerini Bozma Çabaları”) başlıklı makalesinde Ermenistan’ın (ve soy veya çıkar yoluyla Ermenistan’la bağlantılı aktörlerin) Azerbaycan-Gürcistan ilişkilerini olumsuz etkilemek için yürüttüğü faaliyetleri incelemektedir. Habibbayli çalışmasına bir tarafta Azerbaycan ve Gürcistan’ın, bir tarafta da Ermenistan’ın Güney Kafkasya’daki konumlarının genel hatlarını anlatarak başlamaktadır. Azerbaycan ve Gürcistan ve Türkiye gibi bölge ülkeleri arasındaki bölgesel iş birliğinden dışlandığını ve rakibi Azerbaycan’ın başarıları sebebiyle tehdit altında olduğunu hisseden Ermenistan, Azerbaycan ile Gürcistan arasındaki ilişkileri sabote etmenin yollarını aramaktadır. Bunun Ermenistan; hükümet yetkilileri, STKlar, din yetkilileri ve yabancı siyasetçiler gibi pek çok aktörden istifade etmektedir. Habibbayli, Ermensitan’ın Azerbaycan-Gürcistan ilişkilerinde kışkırtma ve gerginlik yaratmakta kısmen başarılı olduğunu ancak Azerbaycan-Gürcistan ilişkilerinin sağlam temellere dayandığını belirtmektedir. Bununla beraber yazar, bu ilişkilerin sabotaj teşebbüslerine daha dayanıklı olabilmesi için daha da güçlendirilmesi gerektiğini savunmaktadır.

Ceyda Acicbe, “The Events In Zangezur From 1918 To 1921 And The Transfer Of Zangezur To Armenia” (“1918-1921 Yıllarında Zengezur’da Yaşanan Olaylar Ve Zengezur’un Ermenistan’a Verilmesi”) başlıklı makalesinde Azerbaycan toprağı Zengezur’un oldu bitti şekilde Ermenistan’a verilmesine yol açan olaylar zincirini anlatmaktadır. Acicbe okurlara Zengezur’un Kafkasya bölgesi için olan önemini ve çeşitli güçlerin stratejik öneme sahip bu toprakları nasıl görmüş olduğunu açıklamaktadır. Zengezur tarihi olarak Azerbaycan toprakları olmasına rağmen, 19’uncu yüzyılda Çarlık Rusya’nın Güney Kafkasya’yı hedef alan seferleri ve Rusların teşvikiyle Ermenilerin bölgeye toplu olarak gelmeye başlamaları durumu Azerbaycanlıların aleyhine döndürmeye başlamıştır. Radikal-milliyetçi Ermeni çetelerin uyguladığı kitlesel şiddet ve Azerbaycan’ın Türkiye ve geniş Türk dünyasıyla olan bağlarını koparmaya yönelik Sovyetler Birliği’ndeki siyasi entrikalar, Zengezur’un Ermenistan’ın parçası olmasıyla sonuçlanmıştır.

İyi okumalar dileği ile ve saygılarımızla,

Editör

İçindekiler

Contributors (Yazarlar): p. 5

Editorial Note (Editörün Notu): p. 7

ARTICLES (MAKALELER): p. 9

Alev KILIÇ - “Facts and Comments” (“Olaylar ve Yorumlar”): p. 9 (Editorial / Başyazı)

Tuğba BAYTİMUR - Caner ÇAKI - Ferit Arda ARICA - “The Propaganda In Armenia Of The Five-Year Development Plans Implemented In The Soviet Union” (“Sovyetler Birliğiʼnde Uygulanan Beş Yıllık Kalkınma Planlarının Ermenistanʼdaki Propagandası”): p. 81 (Research Article / Araştırma Makalesi)

Tutku DİLAVER - “Implementation Of The EUʼs Normative Power In Armenia: Transformation Or Toleration?” (“ABʼnin Ermenistanʼdaki Normatif Güç Uygulamaları: Dönüşüm mü, Müsamaha mı?”): p. 103 (Research Article / Araştırma Makalesi)

Samira HABİBBAYLİ - “Attempts By Armenia And Related Groups To Disrupt Azerbaijan-Georgia Relations” (“Ermenistan ve Bağlantılı Aktörlerin Azerbaycan-Gürcistan İlişkilerini Bozma Çabaları”): p. 123 (Research Article / Araştırma Makalesi)

Ceyda ACİCBE - “The Events In Zangezur From 1918 To 1921 And The Transfer Of Zangezur To Armenia” (“1918-1921 Yıllarında Zengezurʼda Yaşanan Olaylar ve Zengezurʼun Ermenistanʼa Verilmesi”): p. 151 (Translation / Çeviri)

Yazarlar

Alev KILIÇ graduated from the Faculty of Political Sciences of Ankara University in 1968. The next year, he joined the Ministry of Foreign Affairs of Turkey. Kılıç served as Ambassador to F.R. of Yugoslavia between 1996 and 1998 and Ambassador/Permanent Representative to the Council of Europe in Strasbourg between 1998 and 2001. In 2001-2004, he served as the Deputy Undersecretary for Economic Affairs of the Ministry. He served as Ambassador to Switzerland (2004-2009) and Ambassador to Mexican United States (2009-2011). He retired from the Ministry in 2011. Ambassador (R) Kılıç has been the Director of Center for Eurasian Studies (AVİM) since 2013.

 

PhD (c) Tuğba BAYTİMUR graduated from the Department of English Language and Literature of Ankara University in 1999. She worked as an English teacher in the academic year of 1999-2000, and as a lecturer at the School of Foreign Languages of İnönü University between 2000 and 2016. In 2017, she completed the Communication Sciences Master's Program jointly opened by İnönü University and Fırat University. She continues her doctorate level education at the Public Relations and Advertising Department of Maltepe University. Her academic interests include political communication, propaganda, media literacy, and semiotic analysis.

 

Res. Asst. Caner ÇAKI graduated from the Department of Public Relations and Advertising of Karadeniz Technical University in 2012. He completed his master’s degree in the Department of Communication Sciences at Inonu University in 2016. In the same year, he started his doctorate level education at the Department of Communication Sciences of Erciyes University. He has worked as a research assistant at Inonu University since 2015. His research areas include propaganda, political communication, social media, and public relations. He has pursued studies on the propaganda activities of different countries such as Germany under Nazi Party rule, the Soviet Union, and the People's Republic of China. He has published studies on propaganda in many national and international journals. He is also the editor of three books titled "Propaganda and Communication", "Propaganda Music in Turkish Political Life", and "Propaganda Studies in Turkish Political Life".

 

Lecturer Ferit Arda ARICA graduated from the Department of Radio, Television and Cinema of Ankara University. He completed his master’s degree at the Department of Communication Sciences of Inonu University in 2017. Subsequently, he started to pursue his doctorate level education at the Department of Communication Sciences of Sakarya University. In the same year, he began serving as a lecturer at the Department of Radio and Television Programming of İstanbul Gelişim University. He has conducted studies on propaganda, political communication, and social media and has published these studies in various academic journals.

 

Tutku DİLAVER graduated from the Department of International Relations of Ankara University in 2015. After her graduation, she took lectures on EU-Turkey Relations, EU Law, and EU History at the master’s level in the European Union and International Economic Relations program of Ankara University’s European Communities Research and Implementation Center (ATAUM). In 2020, she completed her master’s degree in the Caucasus Studies Program under the Department of International Relations at Ankara Yıldırım Beyazıt University’s Institute of Social Sciences. During her undergraduate studies, Dilaver participated in the Association Internationale des Étudiants en Sciences Économiques et Commerciales (AIESEC) student community as a volunteer. In 2016, she worked as the Project Assistant in a private company dealing with European Union projects. After her completion of a six-month trainee program in the Center for Eurasian Studies (AVİM) in August 2017, Dilaver joined AVIM as a Scholar in Residence. She has been working as an Analyst at AVİM since August 2019.

 

PhD (c) Samira HABİBBAYLİ received her undergraduate and master’s level law degrees from Nakhchivan State University in 2004 and 2007, respectively. Since 2018, she has been pursuing her doctorate level education on international relations at the Institute of Law and Human Rights of Azerbaijan National Academy of Sciences (ANAS), focusing on the subject of “Azerbaijan-Georgia relations: background, developments, and prospects”. At the same time, she serves as the Head of the Human Resources at the Institute of Caucasus Studies of ANAS. She is the author of 16 academic articles in the field of international relations.

 

Ceyda ACİCBE graduated from the Department of Sociology of Middle East Technical University in 2017. After completing her undergraduate degree, she began a graduate program with thesis in the Department of Sociology of the same university. During her graduate studies, she has benefited from the project-based Mevlana Exchange Programme established by the Turkish Higher Educational Council. Within the scope of the Mevlana program, she took undergraduate and graduate level courses at Taras Shevchenko National University of Kyiv during the 2018-2019 academic year as well as taking part in two different projects as a researcher. Acicbe has been working as an Analyst at the Center for Eurasian Studies (AVİM) since September 2019.