Ermeni Araştırmaları - Sayı / Issue: 61

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 61
Yıl : 2018
Fiyat : 17.00 TL

PDF İndir
Editörün Notu

Dergimizin 61nci sayısında 6 araştırma makalesi ve 1 kitap tahlili yer almaktadır. Her sayıda yer aldığı üzere, editoryal “Olaylar ve Yorumlar” bölümünde, Ermenistan’ın iç ve dış dinamiklerinde ve Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım 2018 aylarındaki gelişmeler ele alınmaktadır. Bu dönemde Başbakan Paşinyan sokaktan aldığı desteği ve güçlü konumunu sürdürmüş, partisi ve yandaşları Erivan belediye seçimlerinde ezici bir üstünlük sağlamış, bunun verdiği moralle parlamentonun feshini sağlayarak yasama gücüne de kavuşmayı hedefleyen erken genel seçimi ilan etmiştir. Dış ilişkilerde de bir yandan Rusya’yı karşısına almamaya özen gösterirken, diğer yandan Batılı ülkeler ile üst düzey yoğun temas trafiği gerçekleştirebilmiştir. Türkiye ile ilişkiler de gündeme gelmiş ve yeni bir havanın oluşabileceği
yorumlarına kapı açılmıştır.


Meşdi İsmayilov ve Barış Özdal’ın “Sosyal Teori Bağlamında Ermeni Milliyetçiliğinin Tarih ve Coğrafya Retoriği” başlıklı makalesinde, Ermeni Milliyetçiliği’nin retoriğinin, kültürel heterojenlikleri dışlayarak, etnik unsurlara vurgu yapan radikal bir söylem olarak nasıl geliştiği incelemektedir. Ayrıca bu makalede, bu söylemin tarih ve coğrafya öğelerinin nasıl etnisizm temelinde harmanlanarak gerçekleştirildiği de gösterilmektedir.


“Küçük Devlet Dış Politikasında Zafiyet ve Dirençlilik: Ermenistan Örneği” başlıklı çalışmasında Fatma Didem Ekinci sert ve yumuşak güç kapasitesi bakımından uluslararası ilişkilerde etki sahibi olmak bağlamında küçük devlet olarak tanımlanan Ermenistan’ın, kaynak elde eden devlet olamamasının dış politika otonomisinde zafiyete sebep olduğunu öne sürmektedir. Ekinci ayrıca diaspora ve Rusya ile ilişkilerinin ise para transferleri, doğrudan yabancı yatırımı (DYY) ve siyasi/askeri destek ile dış politikada kısmen dirençlilik sağladığı göstermektedir. Ancak Ekinci’ye göre söz konusu faaliyetler köklü bir yeniden yapılanma ve öz yeterlilik temin etmediğinden, Ermenistan’ın sistemdeki başarılı aktörlerin otonom dış
politikalarını taklit etmesinin mümkün olmadığını, ve ağırlıklı olarak mevcut diaspora ve Rusya yönelimli dış politika strateji ve uygulamalarını kısa ve orta vadede devam ettirmesinin/pekiştirmesinin, yüksek olasılık olduğunu ifade etmektedir.

“Milletler Cemiyeti ve Ermeni Sorunu 1919-1922” başlıklı makalesinde Tolga Başak Milletler Cemiyeti Meclisi ve Cemiyet Konseyi dokümanları olmak üzere konuyla ilgili İngiliz arşiv kayıtlarını inceleyerek Milletler Cemiyeti’nin Ermeni sorununa ilişkin tavrı ve Milletler Cemiyeti-Ermenistan ilişkilerini incelenmiş, böylelikle Ermeni sorununun I. Dünya Savaşı’ndan sonraki seyrini tanımlamaya çalışmıştır.


“Mehmet Asaf Bey’in Cebelibereket Mutasarrıflığı: 1909 Adana Olayları ve Mehmet Asaf Bey’in Yargılanma Süreci” başlıklı makalesinde Taner Aslan Mehmet Asaf Bey’in Cebelibereket Sancağı’nda görev yaptığı dönemde Ermeni isyanını önlemek için aldığı tedbirler, bölgede bozulan asayişin yeniden tesisi yönündeki çabalarını incelemiştir. Aslan bu makalede Mehmet Asaf Bey’in görev yaptığı Cebelibereket Sancağında meydana gelen Ermeni olayları ve bu olaylarda dahli olduğu gerekçesiyle yargılanma sürecini incelemiştir.


“1948 Soykırım Suçunun Önlenmesine ve Cezalandırılmasına Dair Sözleşme ve Ermeni “Soykırımı” İddialarının Analizi” başlıklı makalesinde Serkan Kekevi II. Dünya Savaşı sonrasında gelişen soykırım hukuku çerçevesinde Ermenilerin, Türkiye’ye karşı öne sürdüğü iddiaları 1948 Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’ bağlamında incelemekte ve bu iddiaları tarihi ve hukuki boyutları ile tartışmaktadır.


“Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nde Joseph Stalin Döneminde Kullanılan Sovyet Propaganda Posterleri Üzerine İnceleme” başlıklı makalesinde Caner Çakı Stalin döneminde, Sovyet Ermenistan’da yürütülen propaganda faaliyetleri ve bu faaliyetlerde kullanılan propaganda amaçlı posterlerden nasıl ve ne yönde yararlanıldığını incelemektedir.


Son olarak, Pulat Tacar tarafından hazırlanan “Hans-Lukas Kieser’in Talat Paşa Biyografisi Üzerinde Bazı Notlar ve Dr. Yücel Güçlü’nün Bu Kitaba Yönelik Eleştirileri” başlıklı kitap tahlilinde, İsviçreli Hans-Lukas Kieser tarafından yazılan Talat Paşa biografisine, Yücel Güçlü tarafından Journal of Muslim Minority Affairs dergisinde yayınlanan ve söz konusu biografinin ayrıntılı bir eleştirisini yapan makaleye de değinilerek, Kieser’in çalışmasının bir tahlili sunulmaktadır.


İyi okumalar dileği ve saygılarımızla,

Editör

İçindekiler

İÇİNDEKİLER
(CONTENTS)
Sayfa
Yazarlar ........................................................................................................................................................5
(Contributors)
Editörün Notu ...........................................................................................................................................9
(Editorial Note)
EDİTORYAL..............................................................................................................................................11
(EDITORIAL)
Olaylar ve Yorumlar ........................................................................................................................11
(Facts and Comments)
Alev KILIÇ
ARAŞTIRMA MAKALELERİ............................................................................................................31
(RESEARCHES ARTICLES)
Sosyal Teori Bağlamında Ermeni Milliyetçiliğinin
Tarih ve Coğrafya Retoriği...........................................................................................................31
(The Historical and Geographical Rhetoric of
Armenian Nationalism in the Context of Social Theory)
Dr. Meşdi İSMAYILOV - Prof. Dr. Barış ÖZDAL
Küçük Devlet Dış Politikasında Zafiyet ve Dirençlilik:
Ermenistan Örneği..........................................................................................................................71
(Vulnerability and Viability in Small State Foreign Policy:
The Case of Armenia)
Doç. Dr. F. Didem EKİNCİ
Milletler Cemiyeti ve Ermeni Sorunu (1919-1922)..........................................................107
(League of Nations and the Armenian Question (1919-1922))
Doç. Dr. Tolga BAŞAK
Mehmet Asaf Beyʼin Cebelibereket Mutasarrıflığı:
1909 Adana Olayları ve Mehmet Asaf Beyʼin Yargılanma Süreci ...........................185
(Cebelibereket Governorship of Mehmet Asaf Bey:
1909 Adana Events and the Trial of Mehmet Asaf Bey)
Doç. Dr. Taner ASLAN

1948 Soykırım Suçunun Önlenmesine ve Cezalandırılmasına
Dair Sözleşme ve Ermeni “Soykırımı” İddialarının Analizi...........................................233
(1948 Convention on the Prevention and Punishment of the
Crime of Genocide and Analysis of Armenian “Genocide” Claims)
Dr. Serkan KEKEVİ
Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nde Joseph Stalin Döneminde
Kullanılan Sovyet Propaganda Posterleri Üzerine İnceleme ....................................271
(The Examination on Sovyet Propaganda Posters Used in the
Armenian Soviet Socialist Republic in Joseph Stalin's Power)
Arş. Gör. Caner ÇAKI
KİTAP TAHLİLİ.....................................................................................................................................297
(BOOK REVIEW)
Hans-Lukas Kieserʼin Talat Paşa Biyografisi Üzerinde Bazı Notlar ve
Dr. Yücel Güçlüʼnün Bu Kitaba Yönelik Eleştirileri..........................................................297
(Some Notes on Hans-Lukas Kieserʼs Biography on Talaat Pasha and
Dr. Yücel Güçlüʼs Criticisms on the Book)
Pulat TACAR
YAZIM KURALLARI...........................................................................................................................310
(STYLE SHEET)

Yazarlar