Ermeni Araştırmaları - Sayı / Issue: 56

Ermeni Araştırmaları

Sayı : 56
Yıl : 2017
Fiyat : 17.00 TL

PDF İndir
Editörün Notu

Dergimizin bu 56. sayısında altı makale, bir arşiv belgesi ve bir kitap tahlili bulunmaktadır.

Her sayıda olduğu gibi ilkyazımız Olaylar ve Yorumlar olup Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde tam bir durgunluk bulunduğu gözlemlenmektedir. Buna karşılık bazı ülkelerde,  soykırım iddialarında Ermeni görüşleri doğrultusunda gelişmeler vardır ve bunlar, Almanya örneğinde olduğu gibi, bu ülkelerin Türkiye ile ilişkilerini olumsuz etkilemektedir.

Rusya’nın Osmanlı ve İran Topraklarındaki Ermeniler ve Kürt Aşiretleriyle İlişkisi başlıklı yazısında Necla Günay, Rusya’nın geleneksel sıcak denizlere inmek politikası çerçevesinde, Osmanlı İmparatorluğunun iyice zayıfladığı XX. Yüzyıl başlarında Kürt ve Ermeni unsurları birbirine karşı kışkırtması, onları silahlandırması ve Birinci Dünya Savaşının çıkmasından sonra da Osmanlı Devletine karşı kullanması incelenmektedir.

Uluslararası Perspektifler Açısından Nahcivan Üzerine Eleştirel Bir Bakış: Sorun mu Fırsat mı? başlıklı yazısında Onur Okyar,  Nahcivan Sorunu, kuramsal bazı metotlarla ve bu arada Tahran’daki bazı üniversitelerde örneklem yaparak araştırmaya çalışmıştır. Yazar, bu bölgedeki çatışmaların önlenebilmesi için ülkeler arasında ekonomik bağımlılığın arttırılmasının esas olduğu sonucuna varmaktadır.

Halil Özşavlı, Osmanlı Kroniklerinde Ermeniler yazısında, on iki kadar Osmanlı vakanüvisinin eserlerinde yer alan Ermeniler ve Ermenilere ilişkin olay ve bilgileri incelemektedir.  Şimdiye kadar pek başvurulmayan vakanüvis eserleri sayesinde Osmanlı Ermenileri hakkında çeşitli alanlarda, özellikle siyasi ve askeri olaylar için,  bazen ayrıntılı bir şekilde, bilgi edinmek mümkün olmaktadır.

Arzu Boy, Mondros Mütarekesinden 1920’ye Kadar Kars ve Çevresinde Ermenilerin Gasp Ettiği Mallar başlıklı yazısında, Mondros Mütarekesiyle tekrar Osmanlı hâkimiyetinden çıkan Kars ve çevresinde Ermenilerin saldırılar sonucunda tahrip edilen köyler, buralardaki yağma hareketleri ve gasp edilen mallar hakkında bilgi verilmektedir. Bu hareketler, Ermeni güçlerinin mağlup edilip Gümrü Antlaşmasını imzalanana kadar devam etmiştir.

Deniz Akçay Türkiye Cumhuriyeti/Osmanlı Devleti Ve Ardıllık/Devamlılık Sorunsalının Görelileşmesi başlıklı detaylı çalışmasında Osmanlı Devleti’nin devamlılığı tezlerinin ve bu tezlerin dayandığı gerekçe ve belgelerin detaylı bir incelemesini sunmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin Osmanlı Devleti’nin devamı olup olmadığına dair tezler günümüzde Ermeni sorunu ile bağlantılı olarak tartışılmaktadır. Deniz Akçay’ın bu makalesi Lozan Antlaşması’nın önemli maddelerinin yanlış yorumlanmış olduğu, bazı maddelerinin de dikkate alınmamış olduğunu ve Lozan Konferansı’nda yapılan beyanların eksik ve taraflı biçimde değerlendirildiği hakem kararının, Türkiye Cumhuriyeti’nin Osmanlı Devleti’nin devamı olduğu tezini destekleyebilecek geçerli ve yeterli bir temel oluşturmaktan uzak olduğunu göstermektedir.

Dergimizin bu sayısında, Arşiv Belgesi olarak, tanınmış Azerbaycanlı siyaset adamı Mirza Bala Mehmetzade’nin (1898-1959) 1927 yılında İstanbul’da, Milli Azerbaycan Neşriyatı tarafından yayınlanmış olan “Ermeniler ve İran” başlıklı yazısının Doç. Dr. Ali Asker ve Doç. Dr. Könül Hacıyeva tarafından yeniden yapılmış çevirisi bulunmaktadır.

Kitap Tahlili bölümünde ise İbrahim Çağlar’ın “Ermenice-Türkçe Sözlük” başlıklı eseri ele alınmaktadır. Son yıllarda ilk Ermenice-Türkçe Sözlük, Prof. Dr. Birsen Karaca tarafından 2001 yılında yayınlanmıştır.  Şimdi İbrahim Çağlar tarafından yeni bir sözlük hazırlanması Türkiye’de Ermeni diline duyulan ilginin artmakta olduğunu göstermektedir.

İçindekiler

İÇİNDEKİLER
(CONTENTS)
Sayfa
Yazarlar ........................................................................................................................................................5
(Contributors)
Editörün Notu...........................................................................................................................................9
(Editorial Note)
MAKALELER...........................................................................................................................................11
(ARTICLES)
Olaylar ve Yorumlar........................................................................................................................11
(Facts and Comments)
Ömer E. LÜTEM
Rusyaʼnın Osmanlı ve İran Topraklarındaki Ermeniler ve
Kürt Aşiretleriyle İlişkisi ...............................................................................................................61
(The Relations of Russia With the Armenians
and the Kurds Residing on Ottoman Soil)
Doç. Dr. Nejla GÜNAY
Uluslararası İlişkiler Perspektifinden Nahçıvan
Üzerine Eleştirel Bir Bakış: Sorun Mu Fırsat Mı? .............................................................81
(A Critical Overview On Nakhchivan from the International
Relations Perspective: Is It a Problem or an Opportunity?)
Yrd. Doç. Dr. Onur OKYAR
Osmanlı Kroniklerinde Ermeniler...........................................................................................103
(Armenians in Ottoman Chronicles)
Yrd. Doç. Dr. Halil ÖZŞAVLI
Mondros Mütarekesinden 1920ʼye Kadar Kars ve
Çevresinde Ermenilerin Gasp Ettiği Mallar .......................................................................141
(The Properties Seized by the Armenians in Kars and the
Surroundings as of the Armistice of Mudros Until 1920)
Yrd. Doç. Dr. Arzu BOY
Türkiye Cumhuriyeti/Osmanlı Devleti ve
Ardıllık/Devamlılık Sorunsalının Görelileşmesi................................................................165
(Republic of Turkey/Ottoman Empire and the Relativization
of the Question of Succession/Continuity of States)
Dr. Deniz AKÇAY
ARŞİV BELGESİ .................................................................................................................................211
Mirza Bala Mehmetzade: Ermeniler ve İran......................................................................211

KİTAP TAHLİLİ.....................................................................................................................................241
(BOOK REVIEW)
Ermenice-Türkçe Sözlük...........................................................................................................241
(Armenian-Turkish Dictionary)
Güzin ÇAYKIRAN
YAZIM KURALLARI ..........................................................................................................................249
(STYLE SHEET)

Yazarlar