AVİM 2017 Yıllık Rapor

Author :
Date : 2017
Language : Turkish

Download PDF

ÖNSÖZ

AVİM çalışmaları bakımından dolu ve yoğun geçen bir yılı geride bıraktık. 2017 yılının gelişmelerine ve etkinliklerine genel bir bakış sağlamak üzere hazırladığımız Yıllık Raporu sunmaktan mutluluk duyuyoruz.

Merkezimizin ilgi alanını oluşturan Avrasya, özellikle Kafkasya ve Balkan coğrafyası, Genişletilmiş Karadeniz Bölgesi, Hazar havzası ve Orta Asya’ya odaklanan etkinliklerimiz artarak ve derinleşerek devam etmiştir.

Güney Kafkaslarda Gürcistan ve Azerbaycan’a yakın ilgimiz çalışmalarımıza yansımıştır. Türk-Ermeni ilişkilerinde tarihi gerçeklerin çarpıtılmasından, siyasi hesaplarla tartışma ve uzlaşmazlık konusu yapılmasından kaynaklanan, Kafkaslarda barış, istikrar, işbirliği ve istenen iyi komşuluk ilişkilerine de engel yaratması itibarıyla doğal olarak özel ilgi alanımızı oluşturan Ermenistan sorunsalı da öncelik- lerimiz arasında yer almıştır. Ermeni iddia ve taleplerinin hukuki alanda ciddi zemin kaybetmesi kuşkusuz gelecek için umut vericidir, ancak en üst düzey Ermeni yetkililerin söylemlerine de yansıyan, yeni bir gündem saptanması arayışları, bu mücadelenin devam edeceğine işaret etmektedir.

Balkan coğrafyasındaki gelişmeler de yakından izlenmiş ve Balkanların asli unsurlarından birisi ve ayrılmaz parçası olan Türkiye’nin, Balkanlarda yerleştirilmeye çalışılan yapay bir bölünme ile bölge dışına itilmeye çalışılmasına dikkat çekilmesi sürdürül- müştür.

Merkezimizin mutat çalışmaları ve yayınları arasında bulunan, günlük iki dilde yayınlanan bülten, yılda üç kez yayınlanan Ermeni Araştırmaları dergisi,  yılda iki kez yayınlanan Review of Armenian Studies dergisi, yıllık Uluslararası Suçlar ve Tarih dergisinin yanı sıra bu yıl, yılda iki kez yayınlanacak olan Avrasya Dünyası dergimiz de yayın hayatına başlamıştır.

Bu şekilde AVİM, küresel dengelerin değişmekte olduğu bir dönemde, Türkiye’nin sadece Batı’nın en doğusu olmak konumundan, aynı zamanda Doğu’nun da en batısı olmak konumuna geldiği, oluşan bir Avrasya coğrafyasında artık merkezi bir konumda yer almakta olduğu anlayışından hareketle, Avrupa ile Asya’yı bağlayan bir ülke olan Türkiye’nin ilişkilerine yeni jeopolitik ve jeo-ekonomik bakış açısı geliştirmek gereğini ifade etmek ihtiyacını duymaktadır.

Bu anlayış bir yandan, Batı ile geleneksel ilişkileri mümkünse geliştirerek sürdürmeyi, diğer yandan başta ortak dil, din, kültür birlikteliğinden kaynaklanan tarihi bağlara sahip olduğu Orta Asya  Cumhuriyetleri ile yakın ilişkilere olanak sağlayacak, Asya’dan batıya yönelen gelişmeleri yakından izlemeyi ve desteklemeyi gerekli kılmaktadır.

Kar amacı gütmeyen, tarafsız ve bağımsız bir düşünce kuruluşu olan AVİM bugüne değin olduğu gibi, çalışmalarını özveriyle sürdürme sorumluluğuna ve kararlılığına sahiptir. Buradan yeniden çalışmalarımıza ve yayınlarımıza ilgi gösteren ve bizi destekleyen tüm kişi ve kuruluşlara şükranlarımızı, her geçen yıl daha da yükselttiğimiz düzeyi özverili gayret ve çalışmalarına borçlu olduğumuz tüm AVİM çalışanlarına da en derin teşekkürlerimi ifade ederim.

Alev KILIÇ